Vít Rakušan

Vít Rakušan
Dámy a pánové,
 
je mi potěšením, že mohu ze své pozice 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra pokračovat ve skvělé spolupráci s Future Forces Forum a udělit mu záštitu. Jedná se o akci, která si konstantně udržuje vysokou úroveň kvality a propojuje odborníky a firmy věnující se oblastem obrany a bezpečnosti z celého světa. O to víc mě těší, že se Future Forces Forum koná v Praze a činí z ní tak metropoli, která má své stálé místo na mezinárodním trhu obranného a bezpečnostního průmyslu. 
 
Nic z toho by ale nebylo možné bez silné a výborné reprezentace českých firem, akademické sféry a v neposlední řadě také státních institucí, které nabízejí dlouhou tradici, špičkové a inovativní technologie a jsou zárukou kvality a spolehlivosti. Velký dík patří také pořadatelům Future Forum Forces a dalších akcí pořádaných během roku.
 
Ministerstvo vnitra si je vědomo významu bezpečnostního výzkumu a inovací, a proto jej dlouhodobě podporuje v rámci dedikovaných programů. Jedním z nich je i Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 s alokovanou výší veřejné podpory 2 800 mil. Kč. V rámci tohoto programu došlo k podpoře projektů zaměřených na aplikovaný výzkum v oblasti osobních ochranných prostředků nové generace pro potřeby integrovaného záchranného systému nebo predikci a ochranu před kybernetickými incidenty.
 
Jak je uvedeno v programovém prohlášení vlády: “Bez zajištění bezpečnosti není stabilita a bez stability není prosperita.“ Celý svět byl bohužel svědkem, jak se současná mezinárodní bezpečnostní situace dokáže rychle a dynamicky změnit a ovlivnit více či méně životy nás všech. Jsem pyšný na to, že Česká republika poskytla Ukrajině tolik potřebnou vojenskou techniku, ale též humanitární pomoc a podpořila tak boj proti neomluvitelné agresi Ruské federace. Další část podpory směřovala také vůči ukrajinskému hasičskému sboru, který se musí potýkat s rozsáhlými požáry v důsledku bombardování, kdy čeští hasiči poslali do obléhaných měst výškovou techniku a auta s elektrocentrálami a osvětlovacím zařízením. Podpořen byl i nákup ochranných prostředků pro ukrajinskou policii, která ty své odevzdala armádě.  V České republice také našlo útočiště před válkou od jejího začátku bezmála 400 000 Ukrajinců, především pak ženy a děti, které byly nuceny mnohdy ve spěchu opustit své domovy bez jistoty, kdy a zda se budou moci vrátit.
 
Role NATO je nyní důležitější než kdy jindy a Česká republika považuje své členství za základní kámen vlastní obrany. Vláda České republiky bude usilovat o to, aby vzrostly výdaje na obranu země na úroveň 2% z HDP, a to nejpozději do roku 2025. 
 
NATO se rozhodlo v reakci na nevyprovokovanou agresi Ruska vůči Ukrajině posílit své východní křídlo, a to mimo jiné zajištěním přítomnosti na Slovensku, v Rumunsku a Maďarsku. Pro Českou republiku je čest, že může velet Mnohonárodnímu bojovému uskupení na Slovensku a demonstrovat tak spolu s dalšími odhodlání spojenců bránit státy na východním křídle aliance a odstrašit možného agresora. 
 
V závěru mi dovolte dodat, že jsem přesvědčen, že tento ročník Future Forces Fora bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předchozí a prohloubí spolupráci a partnerství mezi účastnickými organizacemi a zástupci států a rozvine plodnou diskuzi nad současnými výzvami, které bezpečnostní prostředí přináší. 
 
Přeji všem, aby si letošní akci užili!
 
 
Vít RAKUŠAN
Ministr vnitra

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.