Specialized Partner

PSP ČR

Chamber of Deputies,
Parliament of the Czech Republic

Under the Auspices of the Chairman of the Committee on Security, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

PSP ČR PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

The conference is organized under the auspices of the Chairman of the Committee on Security of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Dr. Pavel Žáček, PhD.

 

 

 

 

AIM OF THE CONFERENCE

Seriál konferencí Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) se zaměřuje na identifikaci hrozeb, rizik a slabých stránek bezpečnostního systému ČR s cílem jejich minimalizace. Podstatou je sdílení informací a koordinace činností všech úrovní státní správy, soukromého a neziskového sektoru k posilování bezpečí a odolnosti celé naší společnosti vůči hybridním i konvenčním hrozbám (teroristickým útokům, kybernetickým útokům, pandemiím, katastrofickým přírodním pohromám atd.).
Pro zajištění trvalé bezpečnosti a odolnosti státu je nezbytné komplexní a systematické posilování bezpečnostního systému. V dnešním dynamickém a komplexním světě čelíme řadě bezpečnostních hrozeb a bezprecedentních výzev v oblasti bezpečnosti, které vyžadují neustálou pozornost a aktivní přístup. Od živelných pohrom, hybridních hrozeb a kybernetických útoků až po terorismus, organizovanou kriminalitu, dezinformační kampaně či migraci se bezpečnostní prostředí neustále vyvíjí a mění. Je nezbytné, abychom s těmito hrozbami dokázali efektivně bojovat a chránili tak naše občany, naši zemi a naše hodnoty.
Tato konference nám dává jedinečnou příležitost k diskusím o aktuálním stavu bezpečnostního systému České republiky a zaměření se na kroky, které můžeme podniknout k jeho posílení. V rámci platformy FUTURE FORCES FORUM je aktivitou pro sdílení poznatků a zkušeností z oblasti spolupráce aktérů zajišťujících vnitřní i vnější bezpečnost. Odborníci ze státní správy, akademické sféry a soukromého sektoru se zde setkávají, aby diskutovali o aktuálních trendech, nejlepších osvědčených postupech a výzvách, kterým čelíme.
Jednotlivé díly seriálu konferencí VBOS se mohou konat v různém formátu a mohou být zaměřeny na obecná, ale i konkrétní (individuální) témata či problémy a jejich řešení. Zaměření jednotlivých konferencí bude odpovídat jak formát, tak místo konání, pozvané publikum či média. Konference může být rovněž v rámci potřeby koordinace, sdílení informací a zkušeností obohacena o řečníky a účastníky ze zahraničí.
Konference je tematickou součástí akcí projektu Future Forces Forum, zaměřeného na dlouhodobou podporu zájmů státní správy a samosprávy, domácího průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti. Primárním cílem je rozvoj bezpečnostní a obranné spolupráce v rámci ČR, mezinárodních organizací, partnerských zemí, bezpečnostních i civilních orgánů.

MAIN TOPICS

Bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury | Bezpečnost dopravní infrastruktury a mobilita | Bezpečnostní hrozby, rizika a trendy | Bezpečnostní politika | Boj proti terorismu a hybridním hrozbám | Civilní ochrana | Ekonomická bezpečnost | Financování a věcné zdroje | Integrace prvků bezpečnostního systému | Koncepční a systematický přístup k zajištění bezpečnosti | Koordinace prvků bezpečnostního systému ČR | Kritická informační infrastruktura a kybernetická bezpečnost | Krizové řízení | Odolnost (Resilience) | Ochrana hranic, nelegální migrace a pašování | Ochrana měkkých cílů | Prevence a připravenost | Přírodní a průmyslové katastrofy | Spolupráce se soukromým sektorem | Strategické a operativní plánování | Systém velení a řízení | Věda a výzkum, vývoj, inovace | Vnitřní bezpečnost státu | Výchova a vzdělávání | Zpravodajské služby

HOMELAND SECURITY AND RESILIENCE III.

Cíl dalšího pokračování konference - ochrana obyvatelstva a infrastruktury státu ve světle nedávných konfliktů a hybridních hrozeb

Třetí pokračování konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu (VBOS) si tentokrát klade za cíl z mezinárodního pohledu v definovaných okruzích hledat optimální řešení, integrovat potřebné bezpečnostní prvky, zajistit efektivní komunikaci a řízení bezpečnostního systému státu.
 
Témata a závěry konference budou řešeny nejen z pohledu aktuálních bezpečnostních hrozeb, mezi které patří migrace, klimatické změny a s tím spojené bezpečnostní hrozby, poznatky z aktuální situace na Ukrajině, hrozby spojené s ukončením války na Ukrajině, terorismus, kybernetické hrozby, ochrana měkkých cílů, protistátní propaganda atd.).

IMPORTANT TERMS

Bezpečnost státu je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, komunity a zabezpečení funkce společnosti, k jehož úspěšnému uplatnění je nezbytné zajistit funkčnost dotčených orgánů státní správy a samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob a rozvíjení procesů a nástrojů, které slouží k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Vnitřní bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zevnitř. Jde o souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek, legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost občanů, a kterými rovněž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí. Stát musí být k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně vybaven a ochoten.

Vnější bezpečnost státu je stav maximální míry eliminace hrozeb ohrožujících stát a jeho zájmy zvnějšku. Hrozby mohou být vojenské nebo ekonomické povahy, mohou mít charakter migrační vlny apod. Jde také o souhrn mezinárodněpolitických, ekonomických a vojenských vztahů státu s okolními státy a koalicemi, jejichž prostřednictvím prosazuje své státní zájmy. Hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností může být neostrá a může docházet i k prolínání dopadů jednotlivých bezpečnostních opatření. Nelze tedy často jednoznačně tvrdit, že se konkrétní ohrožení či aktivity vztahují jen k jednomu z rozměrů bezpečnosti.  

Odolnost státu – schopnost odolat a rychle se zotavit z úmyslných útoků, nehod, přírodních katastrof i nekonvenčních stresů, otřesů a hrozeb pro naši ekonomiku a demokratický systém. Součástí odolnosti státu je řada cílů a úkolů v oblastech kritické infrastruktury, dodavatelských řetězců a kybernetického prostoru. V praxi jde především o:

  • Adaptaci na měnící se životní a bezpečnostní podmínky
  • Odolnost vůči systémovým narušením
  • Zajištění rychlé obnovy
  • Individuální připravenost

Fungující bezpečnostní systém je nutné vytvářet a udržovat jako systém komplexní, který zajišťuje propojenost roviny politické, zákonodárné, vojenské, zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, roviny hospodářské a finanční, stejně jako např. sociální atd.
Základní funkcí bezpečnostního systému je plánování, řízení, koordinace a vyhodnocování činností jednotlivých prvků při zajišťování bezpečnosti státu. Systém musí adekvátně a operativně reagovat na hrozby a rizika a musí být schopen koncepčně a dlouhodobě reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí.

Bezpečnostní systém ČR tvoří vzájemně propojené prvky zákonodárné, výkonné a soudní moci, prvky územní samosprávy, ale i právnické a fyzické osoby, nesoucí svůj díl odpovědnosti za zajištění bezpečnosti ČR.
Prvky bezpečnostního systému ČR vytvářejí hierarchickou strukturu, jsou centrálně řízeny a koordinovány, případně na jednotlivých úrovních působí samostatně v rozsahu své působnosti. Bezpečnostní systém ČR je možné strukturovat následovně:

  • Ústřední prvky – Prezident, Parlament, Vláda, Bezpečnostní radu státu a její pracovní orgány, ústřední správní úřady
  • Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, havarijní služby
  • Územní prvky – Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a jejich pracovní orgány krizového řízení, právnické a fyzické osoby

PARTICIPATION AND REGISTRATION

Participation is limited to the professional community and is by invitation only. If you are interested in participating, please register online. Your application will be considered and you will be informed in due course about the possibility to participate.
 

Informace budou doplňovány průběžně.

   → Registration

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.