Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


 

Drahoslav Ryba

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba

Vážení přátelé,

v posledním období jsme svědky rostoucí komplexity hrozeb a z nich plynoucích rizik, přímo nebo nepřímo ovlivňují zajišťování ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury. To vyžaduje neustálou adaptaci schopností složek bezpečnostního systému České republiky reagovat na potenciální hrozby, které se mohou řetězit a jejich dopady na chráněné zájmy společnosti mohou být vzájemně násobeny. S ohledem na neustále rostoucí počet přírodních a člověkem způsobených mimořádných událostí (včetně migrační krize) a závažnost jejich následků nabývá na významu integrovaný přístup cílený ke snižování vlivu těchto nežádoucích jevů.

Nynější propojená a zesíťovaná společnost je čím dále více zranitelnější a musí tak čelit novým výzvám při ochraně obyvatelstva a její infrastruktury. To se projevuje v nových přístupech společnosti nejen k řešení následků negativních událostí, ale především v prevenci proti nim a v rozvoji materiálně technické připravenosti na ně.

Na tomto místě chci podtrhnout důležitost rozvoje materiální základny ve vybavení všech složek integrovaného záchranného systému. Na základě dobrých zkušeností máme zájem i nadále spolupracovat s osvědčenými tuzemskými dodavateli kvalitní zásahové výstroje, výzbroje a techniky. Důležitým a stále významnějším faktorem, přispívajícím ke snižování následků těchto událostí, je i úzká mezinárodní spolupráce ve výše uvedených oblastech.

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) v rámci Integrovaného záchranného systému ČR působí společně s dalšími bezpečnostními složkami ve prospěch záchrany životů, zdraví a materiálních hodnot obyvatel nejen ČR, ale i mimo ni. HZS ČR je významnou složkou nejen v boji s požáry, při řešení nejrůznějších následků přírodních katastrof, průmyslových a dopravních havárií, ale v poslední době je nedílnou součástí i při poskytování tuzemské a mezinárodní humanitární pomoci.

Připomenu zde alespoň materiální pomoc Bulharsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině nebo Ukrajině. Pomoc putovala ale i do vzdálenějších míst, do Japonska nebo Nepálu. V posledních měsících, v souvislosti s uprchlickou krizí, byly vyslány soupravy plně vybavených ubytovacích stanů do Maďarska, Chorvatska, Makedonie a do Slovinska. Mimoto se příslušníci HZS ČR podíleli na výstavbě stanového detenčního zařízení v Břeclavi-Poštorné a v Jezové – Bělé na Mladoboleslavsku. K podstatnému zlepšení technického vybavení Hasičského záchranného sboru ČR přispěly i projekty Evropské unie. Lze konstatovat, že všeobecná připravenost na všechny typy mimořádných událostí se neustále zlepšuje a zdokonaluje. Nejen hasiči, ale všechny složky Integrovaného záchranného systému ČR, státní správy, samosprávy a nevládních organizací se naučily s mnohem lepší efektivitou tyto události zvládat.

Jako stále významnější se ukazuje mezinárodní spolupráce, spočívající jak v sousedské bilaterální a multilaterální podpoře při řešení mimořádných událostí včetně poskytování materiální a humanitární pomoci. Jsem přesvědčen, že při stále stoupající intenzitě, rozsahu a četnosti mimořádných událostí nevojenského charakteru bude docházet k vyšší úspěšnosti při jejich zvládání a k minimalizaci ztrát na lidských životech, zdraví občanů, materiálních hodnotách i životním prostředí. Tomu nasvědčuje také postupně zlepšující se připravenost obyvatel adekvátně reagovat na hrozící nebo již vzniklou mimořádnou událost. Od 1. ledna 2016 je účinný nový zákon o HZS ČR. Nahradil tak stávající zákon z roku 2000, kde chyběla řada právních řešení, která jsou dnes u bezpečnostních sborů standardní. Zákon o HZS nově stanovuje nebo upravuje některá oprávnění tohoto bezpečnostního sboru. Zákon zachovává současné postavení i poslání Hasičského záchranného sboru, mnohé však zpřesňuje a doplňuje. Nový zákon o HZS ČR má potenciál přispět k rozvoji schopností HZS ČR při jeho podílu na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších aktuálních úkolů.

Mám tu čest Vám sdělit, že se Hasičský záchranný sbor stal součástí Future Forces Forum a bude prezentován na výstavě, stejně tak jako i na druhém Světovém  lékařském a CBRN kongresu s prezentací na téma: "CBRN připravenost a odezva v České Republice". Jsem přesvědčen, že Future Forces Forum je platformou globální sítě, kde si všechny zúčastněné strany mohou vyměňovat informace a představovat nejnovější technologie, materiály a postupy v oblasti bezpečnosti.

genmjr. Ing. Drahoslav RYBA
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.