Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


ODEBÍRAT NEWSLETTER Archiv newsletterů

Ohlédnutí za GEOMETOC Workshop 2016

25.11.2016

Ve dnech 19. - 21. října 2016 se v Praze (PVA EXPO) konala již tradiční mezinárodní výstava a řada odborných konferencí a seminářů v rámci projektu Future Forces Forum (FFF). Projekt FFF představuje novou koncepci akcí a aktivit zaměřených na dlouhodobou podporu domácího průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti vůči domácím i zahraničním partnerům, a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Na přípravě projektu FFF 2016 a jeho vlastním průběhu se aktivně podílely vládní úřady – Ministerstvo obrany (především Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO, Sekce vyzbrojování a akvizic MO a Generální štáb AČR), Ministerstvo vnitra (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a další složky IZS), Generální ředitelství cel a Vězeňská služba ČR, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, a také mezinárodní instituce (NATO, EDA, EUROPOL, ICMM, ICRC, OSN a další), vědeckovýzkumná centra, univerzity a zástupci průmyslu.

V rámci odborné části Future Forces Forum 2016 se konal třídenní pracovní mezinárodní seminář zaměřený na geografické a hydrometeorologické zabezpečení ozbrojených sil a integrovaného záchranného systému. "Geospatial, Hydrometeorological and GNSS Workshop" pracovně nazvaný "GEOMETOC", který řídil z pozice předsedy plukovník Jan Círek, náčelník hydrometeorologické služby Armády České republiky, v úzké spolupráci s učiteli katedry vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, konkrétně plukovníkem Vladimírem Kovaříkem, podplukovníkem Josefem Novotným, docentem Václavem Talhoferem a zástupcem NBÚ Ing. Radovanem Klímou.

Hlavním komerčním partnerem semináře GEOMETOC byla firma HEXAGON Safety & Infrastructure.

Odborný seminář, ve kterém celkem zaznělo 34 vystoupení představitelů 5 zemí a dvou mezinárodních institucí (EASA, EU Satellite Centre) byl zaměřen na čtyři hlavní oblasti:

V zahajovací části vystoupili zástupci státní správy, zejména náměstek ministra dopravy ČR Kamil Rudolecký, zástupce ředitele Národního bezpečnostního úřadu Jaroslav Šmíd a ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Václav Dvořák. Ve svých vystoupeních se všichni shodli na nutnosti využívání moderních přístupů v oblasti geografického a meteorologického zabezpečení záchranných systémů a systémů pro řízení, zejména v dopravě. Poukázali rovněž na možné hrozby, které přináší možné narušení systémů GNSS pro zajištění polohové služby jak v běžném občanském životě, tak i při řešení nestandardních situací.

V prvním bloku věnovaném trendům rozvoje zejména v oblasti prostorových geografických dat pro zabezpečení obrany státu vystoupilo pět řečníků, z toho dva ze zahraničí. Ve všech vystoupeních zazněla potřeba úzké spolupráce civilních a vojenských organizací, které se věnují jak zpracování zdrojových databází, tak i jejich využití při řešení úkolů jako například prevence kriminality nebo analýzy rizik daných přírodními hazardy. Byla zdůrazněna i otázka standardizace dat s cílem zajistit účinnou spolupráci partnerů z různých resortů při řešení společných úloh.

Druhý blok, zaměřený na geografické zabezpečení vojenských i civilních systémů velení a řízení, se nejprve věnoval vybraným úkolům zabezpečovaným na strategickém stupni - od geografických služeb poskytovaných v rámci evropské společné obranné politiky, přes specifika mapové tvorby na tomto velitelském stupni až po tvorbu informačních infrastruktur pro účely obrany před katastrofami. V druhé části byly prezentovány případové studie ověřování funkčnosti modelů průchodnosti terénu a hodnocení nebezpečí přívalových povodní pomocí dat radarových senzorů.

Meteorologická a hydrologická podpora operací ozbrojených sil a záchranných složek je nedílnou součástí nejen celého systému armádního velení, ale i krizového řízení jako takového. Otázkami rozvoje uvedených podpor se zabýval třetí blok, v jehož úvodní části byl zdůrazněn nezbytný mezinárodní rozměr meteorologického zabezpečení všech činností spojených s efektivním a úspěšným vedení nejen vojenských operací. K diskuzi byla předestřena problematika systému vzdělání a odborné přípravy a výcviku v oblasti meteorologie. Druhá část panelu byla věnována různým vybraným odborně-technickým tématům mající praktický vztah k meteorologickému zabezpečení různých složek IZS a ozbrojených sil.

GNSS se staly běžnou součástí života lidí i celé společnosti, přičemž PVT informace poskytované těmito systémy jsou považovány uživateli jako samozřejmost. Hlavním cílem posledního bloku GEOMETOC semináře tak bylo prezentovat aktuální hrozby spojené se zranitelností poskytovaných služeb GNSS a následně přimět koncové uživatele začít vyhodnocovat možné negativní dopady na jejich systémy a aplikace spojené s nedostupností kritických PVT informací. V rámci přednesených příspěvků byly rovněž identifikovány potenciální řešení, jak předejít katastrofickému výpadku zdrojových PVT informací poskytovaných GNSS, a to zejména s ohledem na jejich využití v národní kritické infrastruktuře, dalších důležitých a citlivých systémech určených pro zabezpečení chodu státní správy a IZS.

Celkový program semináře GEOMETOC, stejně jako představení jednotlivých řečníků a abstraktů prezentací, je možno najít v katalogu "Future Forces Forum Catalogue 2016", vydaného pod ISBN 978-80-270-0168-2, a také na webu www.future-forces-forum.org.

         

         

         

         

         

         

   

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.